Terma dan Syarat untuk Pembayaran Dalam Talian

Terma dan Syarat yang terkandung di sini hendaklah terpakai kepada mana-mana orang (“ Pengguna”) menggunakan perkhidmatan Illumine Labs Pvt. Ltd. di sini selepas dipanggil “Illumine Labs Pvt. Ltd.” untuk membuat pembayaran Yuran melalui perkhidmatan gerbang pembayaran dalam talian (“ Perkhidmatan ”) dan pembekal Perkhidmatan Gerbang Pembayaran, melalui Illumine Labs Pvt. Ltd.’ laman web iaitu https://illumine.app. Oleh itu, setiap Pengguna dianggap telah membaca dan menerima Terma dan Syarat ini.

 1. Dasar Privasi

Illumine Labs Pvt. Ltd. menghormati dan melindungi privasi individu yang mengakses maklumat dan menggunakan perkhidmatan yang disediakan melalui mereka. Maklumat yang boleh dikenal pasti secara individu tentang Pengguna tidak didedahkan dengan sengaja kepada mana-mana pihak ketiga tanpa terlebih dahulu menerima kebenaran Pengguna, seperti yang terkandung dalam Dasar Privasi ini.

Dasar Privasi ini menerangkan Illumine Labs Pvt. Ltd.’ rawatan maklumat yang boleh dikenal pasti secara peribadi yang Illumine Labs Pvt. Ltd. mengumpul apabila Pengguna berada di Illumine Labs Pvt. Ltd.’ laman web. Illumine Labs Pvt. Ltd. tidak mengumpul sebarang maklumat unik tentang Pengguna (seperti nama Pengguna, alamat e-mel, umur, jantina dsb.) kecuali apabila Pengguna secara khusus dan sedar memberikan maklumat tersebut di Laman Web. Seperti mana-mana perniagaan yang berminat untuk menawarkan kualiti perkhidmatan tertinggi kepada pelanggan, Illumine Labs Pvt. Ltd. boleh, dari semasa ke semasa, menghantar e-mel dan komunikasi lain kepada Pengguna, memberitahu mereka tentang pelbagai perkhidmatan, ciri, fungsi dan kandungan yang ditawarkan oleh Illumine Labs Pvt. Ltd. atau dapatkan maklumat sukarela daripada anda.

Walau bagaimanapun, harap maklum bahawa Illumine Labs Pvt. Ltd. akan mengeluarkan maklumat peribadi khusus tentang Pengguna jika perlu berbuat demikian dalam keadaan berikut:

Untuk mematuhi sebarang proses undang-undang yang sah seperti waran geledah, atau perintah mahkamah, atau sebarang penelitian kehakiman yang lain.

Jika mana-mana tindakan Pengguna pada ‘Illumine Labs Pvt. Ltd.’ tapak web melanggar Syarat Perkhidmatan atau mana-mana Illumine Labs Pvt. Ltd.’ garis panduan untuk perkhidmatan tertentu, atau

Untuk melindungi atau mempertahankan ‘Illumine Labs Pvt. Ltd.’ hak atau harta undang-undang, Illumine Labs Pvt. Ltd., atau Illumine Labs Pvt. Ltd. Pengguna; atau

Untuk menyiasat, mencegah atau mengambil tindakan berkenaan aktiviti haram, penipuan yang disyaki, situasi yang melibatkan potensi ancaman terhadap keselamatan, integriti Illumine Labs Pvt. Ltd. laman web/tawaran.

 1. Terma dan Syarat Am Untuk Pembayaran Dalam Talian
 2. Sebaik sahaja Pengguna telah menerima Terma dan Syarat ini, dia boleh mendaftar dan menggunakan Perkhidmatan. Pengguna boleh sama ada mendaftar pada< bentuk pendek jika ada nama penuh pelanggan> laman web atau secara alternatif masukkan nombor Daftarnya dan bayar yuran/yurannya dalam apa-apa cara lain seperti yang ditentukan oleh Illumine Labs Pvt. Ltd. dari semasa ke semasa.
 3. Illumine Labs Pvt. Ltd.’ hak, kewajipan, aku janji hendaklah tertakluk kepada undang-undang yang berkuat kuasa di India, serta sebarang arahan/prosedur Kerajaan India, dan tiada apa pun yang terkandung dalam Terma dan Syarat ini akan merendahkan Illumine Labs Pvt. Ltd.’ hak untuk mematuhi mana-mana permintaan atau keperluan agensi penguatkuasaan undang-undang yang berkaitan dengan mana-mana pengguna menggunakan laman web atau maklumat yang diberikan kepada atau dikumpulkan oleh Illumine Labs Pvt. Ltd. berkenaan dengan penggunaan tersebut. Setiap Pengguna menerima dan bersetuju bahawa peruntukan butiran penggunaan Laman Webnya kepada pengawal selia atau polis atau kepada mana-mana pihak ketiga lain untuk menyelesaikan pertikaian atau aduan yang berkaitan dengan Laman Web hendaklah mengikut budi bicara mutlak Illumine Labs Pvt . Ltd..
 4. Jika mana-mana bahagian daripada Terma dan Syarat ini ditentukan sebagai tidak sah atau tidak boleh dikuatkuasakan menurut undang-undang yang terpakai termasuk, tetapi tidak terhad kepada, penafian waranti dan had liabiliti yang dinyatakan di sini, maka peruntukan yang tidak sah atau tidak boleh dikuatkuasakan itu akan dianggap digantikan oleh yang sah, peruntukan boleh dikuatkuasakan yang paling hampir sepadan dengan niat peruntukan asal dan baki Terma dan Syarat ini akan terus berkuat kuasa.
 5. Terma dan Syarat ini membentuk keseluruhan perjanjian antara Pengguna dan Illumine Labs Pvt. Ltd.. Terma dan Syarat ini menggantikan semua komunikasi dan cadangan terdahulu atau semasa, sama ada elektronik, lisan atau bertulis, antara Pengguna dan Illumine Labs Pvt. Ltd.. Versi bercetak Terma dan Syarat ini dan sebarang notis yang diberikan dalam bentuk elektronik boleh diterima dalam prosiding kehakiman atau pentadbiran berdasarkan atau berkaitan dengan Terma dan Syarat ini pada tahap yang sama dan tertakluk kepada syarat yang sama seperti dokumen dan rekod perniagaan lain pada asalnya. dihasilkan dan diselenggara dalam bentuk bercetak.
 6. Entri dalam buku Illumine Labs Pvt. Ltd. dan/atau Pembekal Perkhidmatan Pembayaran disimpan dalam urusan biasa perniagaan Illumine Labs Pvt. Ltd. dan/atau Pembekal Perkhidmatan Pembayaran berkenaan dengan transaksi yang diliputi di bawah Terma dan Syarat ini dan perkara yang terdapat di dalamnya akan mengikat Pengguna dan akan menjadi bukti muktamad tentang ketulenan dan ketepatan transaksi.
 7. Bayaran Balik Untuk Urus Niaga Caj Balik: Sekiranya terdapat sebarang tuntutan untuk/caj balik oleh Pengguna atas apa jua sebab sekalipun, Pengguna tersebut hendaklah segera mendekati Illumine Labs Pvt. Ltd. dengan butiran tuntutannya dan bayaran balik tuntutan daripada Illumine Labs Pvt. Ltd. sahaja. Bayaran balik tersebut (jika ada) hanya akan dilaksanakan oleh Illumine Labs Pvt. Ltd. dengan cara sebagai Illumine Labs Pvt. Ltd. difikirkan sesuai. Tiada tuntutan untuk bayaran balik/caj balik boleh dibuat oleh mana-mana Pengguna kepada Pembekal Perkhidmatan Pembayaran dan sekiranya tuntutan tersebut dibuat, ia tidak akan dilayan.
 8. Dalam Terma dan Syarat ini, istilah “ Caj Balik” bermaksud, kad kredit atau transaksi pembelian perbankan bersih yang diluluskan dan diselesaikan yang pada bila-bila masa ditolak, didebit atau dicaj semula ke akaun saudagar (dan hendaklah juga termasuk debit yang serupa kepada akaun Pembekal Perkhidmatan Pembayaran, jika ada) oleh pemeroleh bank atau syarikat kad kredit atas apa jua sebab sekalipun, bersama-sama dengan yuran bank, penalti dan caj lain yang bersampingan dengannya.
 9. Bayaran balik untuk transaksi penipuan/pendua: Pengguna hendaklah terus menghubungi Illumine Labs Pvt. Ltd. untuk sebarang transaksi penipuan kerana penyalahgunaan butiran Kad/Bank oleh individu/pihak yang menipu dan isu tersebut hendaklah ditangani dengan sewajarnya oleh Illumine Labs Pvt. Ltd. sahaja selaras dengan dasar dan peraturan mereka.
 10. Pelayan Perlahan/Tamat Masa Sesi: Sekiranya Laman Web atau halaman web Penyedia Perkhidmatan Pembayaran, yang dipautkan ke Laman Web, mengalami sebarang isu berkaitan pelayan seperti ‘perlahan’ atau ‘gagal’ atau ‘masa tamat sesi’, Pengguna hendaklah, sebelum memulakan pembayaran kedua, semak sama ada Akaun Banknya telah didebitkan atau tidak dan sewajarnya menggunakan salah satu daripada pilihan berikut:

(I) Sekiranya Akaun Bank kelihatan didebitkan, pastikan dia tidak membuat pembayaran dua kali dan segera selepas itu hubungi Illumine Labs Pvt. Ltd. melalui e-mel atau sebarang cara hubungan lain seperti yang disediakan oleh Illumine Labs Pvt. Ltd. untuk mengesahkan pembayaran.

(ii) Sekiranya Akaun Bank tidak didebitkan, Pengguna boleh memulakan transaksi baharu untuk membuat pembayaran.

Walau bagaimanapun, Pengguna bersetuju bahawa dalam apa jua keadaan, Pembekal Perkhidmatan Gerbang Pembayaran tidak akan bertanggungjawab ke atas transaksi penipuan/pendua tersebut dan oleh itu tiada tuntutan harus diajukan kepada Penyedia Perkhidmatan Gerbang Pembayaran. Tiada komunikasi yang diterima oleh Pembekal Perkhidmatan Pembayaran dalam hal ini akan dilayan oleh Pembekal Perkhidmatan Pembayaran.

 1. Had Liabiliti
 2. Illumine Labs Pvt. Ltd. telah menjadikan Perkhidmatan ini tersedia kepada Pengguna sebagai kemudahan. Illumine Labs Pvt. Ltd. secara nyata menafikan sebarang tuntutan atau liabiliti yang timbul daripada peruntukan Perkhidmatan ini. Pengguna bersetuju dan mengakui bahawa dia akan bertanggungjawab sepenuhnya atas kelakuannya dan bahawa Illumine Labs Pvt. Ltd. berhak untuk menamatkan hak untuk menggunakan Perkhidmatan dengan serta-merta tanpa memberi sebarang notis terlebih dahulu mengenainya.
 3. Illumine Labs Pvt. Ltd. dan/atau Pembekal Perkhidmatan Pembayaran tidak akan bertanggungjawab atas sebarang ketidaktepatan, kesilapan atau kelewatan dalam, atau peninggalan (a) sebarang data, maklumat atau mesej, atau (b) penghantaran atau penghantaran mana-mana data, maklumat atau mesej sedemikian; atau (c) apa-apa kerugian atau kerosakan yang timbul daripada atau disebabkan oleh apa-apa ketidaktepatan, ralat, kelewatan atau peninggalan, ketidaksempurnaan atau gangguan dalam mana-mana data, maklumat atau mesej tersebut. Dalam apa jua keadaan, Illumine Labs Pvt. Ltd. dan/atau Pembekal Perkhidmatan Pembayaran, pegawai berkanun dan bukan berkanun, pekerja dan ejen pihak ketiganya yang terlibat dalam memproses, menghantar atau mengurus Perkhidmatan, bertanggungjawab ke atas sebarang kerosakan langsung, tidak langsung, sampingan, khas atau berbangkit, atau apa-apa apa jua kerosakan, termasuk hukuman atau teladan yang timbul daripada atau dalam apa-apa cara berkaitan dengan penyediaan atau sebarang ketidakcukupan atau kekurangan dalam penyediaan Perkhidmatan atau akibat daripada akses tanpa kebenaran atau pengubahan penghantaran data atau yang timbul daripada penggantungan atau penamatan Perkhidmatan .
 4. Illumine Labs Pvt. Ltd. dan Pembekal Perkhidmatan Pembayaran tidak bertanggungjawab apa-apa untuk sebarang kerosakan kewangan atau lain-lain yang dialami oleh Pengguna atas sebab:

(I) kelewatan, kegagalan, gangguan, atau kerosakan mana-mana data atau maklumat lain yang dihantar berkaitan dengan penggunaan Gerbang Pembayaran atau Perkhidmatan yang berkaitan dengannya; dan/atau

(ii) Sebarang gangguan atau kesilapan dalam pengendalian Gerbang Pembayaran.

 1. Pengguna hendaklah menanggung rugi dan tidak memudaratkan Pembekal Perkhidmatan Pembayaran dan Illumine Labs Pvt. Ltd. dan pegawai, pengarah, ejen, dan pekerja masing-masing, daripada sebarang tuntutan atau permintaan, atau tindakan yang timbul daripada atau berkaitan dengan penggunaan Perkhidmatan.
 2. Pengguna bersetuju bahawa Illumine Labs Pvt. Ltd. atau mana-mana pekerjanya tidak akan bertanggungjawab oleh Pengguna untuk sebarang kerugian atau kerosakan yang timbul daripada penggunaan anda, atau pergantungan pada maklumat yang terkandung di Laman Web, atau sebarang kegagalan untuk mematuhi Terma dan Syarat ini di mana kegagalan tersebut berlaku. disebabkan oleh keadaan di luar Illumine Labs Pvt. Ltd.’ kawalan yang munasabah.
 3. Pelbagai Syarat:
 4. Sebarang penepian mana-mana hak yang tersedia untuk Illumine Labs Pvt. Ltd. di bawah Terma dan Syarat ini tidak bermakna hak tersebut diketepikan secara automatik.
 5. Pengguna bersetuju, memahami dan mengesahkan bahawa data peribadinya termasuk tanpa had butiran berkaitan kad debit/kad kredit yang dihantar melalui Internet mungkin terdedah kepada penyalahgunaan, penggodaman, kecurian dan/atau penipuan dan bahawa Illumine Labs Pvt. Ltd. atau Pembekal Perkhidmatan Pembayaran tidak mempunyai kawalan ke atas perkara tersebut.
 6. Walaupun semua penjagaan yang munasabah telah diambil untuk melindungi daripada penggunaan tanpa kebenaran mana-mana maklumat yang dihantar oleh Pengguna, Illumine Labs Pvt. Ltd. tidak mewakili atau menjamin bahawa penggunaan Perkhidmatan yang disediakan oleh/melaluinya tidak akan mengakibatkan kecurian dan/atau penggunaan data tanpa kebenaran melalui Internet.
 7. Illumine Labs Pvt. Ltd., Pembekal Perkhidmatan Pembayaran dan sekutu serta sekutunya tidak akan bertanggungjawab, pada bila-bila masa, untuk sebarang kegagalan prestasi, kesilapan, peninggalan, gangguan, pemadaman, kecacatan, kelewatan dalam operasi atau penghantaran, virus komputer, komunikasi kegagalan talian, kecurian atau kemusnahan atau akses tanpa kebenaran kepada, pengubahan, atau penggunaan maklumat yang terkandung di Laman Web.
 8. Pengguna mungkin dikehendaki mencipta ID Pengguna dan Kata Laluan sendiri untuk mendaftar dan/atau menggunakan Perkhidmatan yang disediakan oleh Illumine Labs Pvt. Ltd. di Laman Web. Dengan menerima Terma dan Syarat ini Pengguna bersetuju bahawa ID Pengguna dan Kata Laluannya adalah maklumat yang sangat penting dan menjadi tanggungjawab Pengguna sendiri untuk memastikannya selamat dan sulit. Sebagai lanjutan daripada ini, Pengguna bersetuju untuk;
 9. Pilih kata laluan baharu, bila-bila masa diperlukan atas sebab keselamatan.
  ii. Pastikan ID Pengguna & Kata Laluan beliau benar-benar sulit.
  iii. Bertanggungjawab untuk sebarang transaksi yang dibuat oleh Pengguna di bawah ID Pengguna dan Kata Laluan tersebut.

Pengguna dengan ini dimaklumkan bahawa Illumine Labs Pvt. Ltd. tidak akan sekali-kali meminta Pengguna untuk kata laluan Pengguna dalam panggilan telefon yang tidak diminta atau dalam e-mel yang tidak diminta. Pengguna dengan ini dikehendaki melog keluar daripada Illumine Labs Pvt. Ltd. pada Laman Web dan tutup tetingkap pelayar web apabila transaksi telah selesai. Ini adalah untuk memastikan orang lain tidak boleh mengakses maklumat peribadi dan surat-menyurat Pengguna apabila Pengguna kebetulan berkongsi komputer dengan orang lain atau sedang menggunakan komputer di tempat awam seperti perpustakaan atau kafe Internet.

 1. Kad Debit/Kredit, Butiran Akaun Bank
 2. Pengguna bersetuju bahawa butiran kad debit/kredit yang diberikan olehnya untuk penggunaan Perkhidmatan(-perkhidmatan) tersebut di atas mestilah betul dan tepat dan bahawa Pengguna tidak boleh menggunakan kad debit/kredit, yang bukan miliknya secara sah/ dia atau penggunaannya tidak dibenarkan oleh pemiliknya yang sah. Pengguna seterusnya bersetuju dan berjanji untuk memberikan butiran kad debit/kredit yang betul dan sah.
 3. Pengguna boleh membayar yurannya kepada Illumine Labs Pvt. Ltd. dengan menggunakan kad debit/kredit atau melalui akaun perbankan dalam talian. Pengguna menjamin, bersetuju dan mengesahkan bahawa apabila dia memulakan transaksi pembayaran dan/atau mengeluarkan arahan pembayaran dalam talian dan memberikan butiran kad/banknya:

Pengguna berhak sepenuhnya dan mengikut undang-undang untuk menggunakan kad kredit / debit, akaun bank untuk transaksi tersebut;

Pengguna bertanggungjawab untuk memastikan bahawa butiran kad/akaun bank yang diberikan olehnya adalah tepat;

Pengguna membenarkan debit kad/akaun bank yang dicalonkan untuk pembayaran yuran yang dipilih oleh Pengguna tersebut bersama dengan Yuran yang berkenaan.

Pengguna bertanggungjawab untuk memastikan kredit yang mencukupi tersedia pada kad/akaun bank yang dinamakan pada masa membuat pembayaran untuk membenarkan pembayaran yuran yang perlu dibayar atau bil yang dipilih oleh Pengguna termasuk Yuran yang berkenaan.

 1. Maklumat peribadi
 2. Pengguna bersetuju bahawa, setakat yang diperlukan atau dibenarkan oleh undang-undang, Illumine Labs Pvt. Ltd. dan/atau Pembekal Perkhidmatan Pembayaran juga boleh mengumpul, menggunakan dan mendedahkan maklumat peribadi berkaitan dengan penyiasatan berkaitan keselamatan atau penguatkuasaan undang-undang atau semasa bekerjasama dengan pihak berkuasa atau mematuhi keperluan undang-undang.
 3. Pengguna bersetuju bahawa sebarang komunikasi yang dihantar oleh Pengguna melalui e-mel, akan membayangkan pelepasan maklumat di dalamnya/ dengannya kepada Illumine Labs Pvt. Ltd.. Pengguna bersetuju untuk dihubungi melalui e-mel pada mel tersebut yang dimulakan olehnya.
 4. Sebagai tambahan kepada maklumat yang sudah ada dalam milikan Illumine Labs Pvt. Ltd. dan/atau Pembekal Perkhidmatan Pembayaran, Illumine Labs Pvt. Ltd. mungkin telah mengumpul maklumat serupa daripada Pengguna pada masa lalu. Dengan memasuki Laman Web, Pengguna bersetuju dengan syarat Illumine Labs Pvt. Ltd.’ dasar privasi maklumat dan kepada Illumine Labs Pvt. Ltd.’ penggunaan berterusan maklumat yang dikumpul sebelum ini. Dengan menyerahkan maklumat peribadi Pengguna kepada Illumine Labs Pvt. Ltd., Pengguna akan dianggap telah memberikan kebenarannya untuk pemprosesan data peribadi Pengguna seperti yang dinyatakan di sini.
 5. Pengguna mengakui dan bersetuju bahawa maklumatnya akan diuruskan mengikut undang-undang untuk masa yang berkuat kuasa.
 6. Penafian Gerbang Pembayaran

Perkhidmatan ini disediakan untuk memudahkan akses untuk melihat dan membayar Yuran Pelajar dalam talian. Illumine Labs Pvt. Ltd. atau Pembekal Perkhidmatan Pembayaran tidak membuat sebarang representasi dalam apa jua bentuk, nyata atau tersirat, tentang pengendalian Gerbang Pembayaran selain daripada apa yang dinyatakan dalam Laman Web untuk tujuan ini. Dengan menerima/menyetujui Terma dan Syarat ini, Pengguna secara nyata bersetuju bahawa penggunaan Perkhidmatan pembayaran dalam talian tersebut di atas adalah sepenuhnya atas risiko dan tanggungjawab Pengguna sendiri.

Scroll to Top